Sprawa T-145/23: Skarga wniesiona w dniu 17 marca 2023 r. - Eurosemillas/CPVO - Nador Cott Protection i Carpa Dorada (Nadorcott)

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2023.164.49

Akt nienormatywny
Wersja od: 8 maja 2023 r.

Skarga wniesiona w dniu 17 marca 2023 r. - Eurosemillas/CPVO - Nador Cott Protection i Carpa Dorada (Nadorcott)
(Sprawa T-145/23)

Język skargi: hiszpański

(2023/C 164/65)

(Dz.U.UE C z dnia 8 maja 2023 r.)

Strony

Strona skarżąca: Eurosemillas, SA (Kordoba, Hiszpania) (przedstawiciele: adwokaci J. Munoz-Delgado y Mérida i M. Esteve Sanz)

Strona pozwana: Wspólnotowy Urząd Ochrony Odmian Roślin (CPVO)

Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą: Nador Cott Protection SARL (Saint Raphaël, Francja), Carpa Dorada, SL (Almazora, Hiszpania)

Dane dotyczące postępowania przed CPVO

Właściciel spornego wspólnotowego prawa do odmiany rośliny: Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą Nador Cott Protection SARL

Sporne wspólnotowe prawo do odmiany rośliny: Wspólnotowe prawo do odmiany rośliny nr EU 14111 - Nazwa odmiany: Nadorcott - Gatunek: Citrus reticulata Blanco

Postępowanie przed CPVO: Postępowanie w sprawie uchylenia prawa do ochrony

Zaskarżona decyzja: Decyzja Izby Odwoławczej CPVO z dnia 2 stycznia 2023 r. w sprawie A002/2020

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

- Uwzględnienie pierwszego zarzutu skargi i stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji oraz przekazanie sprawy Izbie Odwoławczej CPVO, aby podjęła niezbędne środki w celu zastosowania się do orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

- Tytułem ewentualnym - na wypadek gdyby Sąd nie uwzględnił pierwszego zarzutu skargi lub uwzględniając go uznał, że może określić na podstawie okoliczności faktycznych i prawnych przedstawionych w toku postępowania decyzję, jaką powinna była przyjąć Izba Odwoławcza - uwzględnienie skargi Eurosemillas SA ze względu na którykolwiek z podniesionych w niej zarzutów od drugiego do szóstego, stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji i wydanie nowego orzeczenia zmieniającego decyzję CPVO nr NN20 z dnia 16 grudnia 2019 r. oraz stwierdzającego nieważność prawa do ochrony odmian roślin nr EU 14111 dotyczącego odmiany mandarynek Nadorcott.

- Obciążenie drugiej strony postępowania kosztami niniejszego postępowania oraz kosztami działań CPVO i jego Izby Odwoławczej.

Podniesione zarzuty

- Naruszenie prawa podstawowego do dobrej administracji w związku z prawem podstawowym do skutecznej ochrony sądowej oraz do rzetelnego procesu sądowego i z wszystkimi gwarancjami zapisanymi w art. 41 i 47 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej, które również zostały naruszone zaskarżoną decyzją.

- Naruszenie art. 20 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 2100/1994, ze względu na niezastosowanie tego przepisu, w związku z art. 10 tego rozporządzenia.

- Naruszenie art. 116 rozporządzenia Rady (WE) nr 2100/1994, ze względu na niewłaściwe zastosowanie tego przepisu.

- Naruszenie art. 20 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Rady (WE) nr 2100/1994, ze względu na niezastosowanie tego przepisu, w związku z art. 10 tego rozporządzenia, poprzez zakwestionowanie, że przekazanie składników odmiany lub materiału ze zbioru odmiany Nadorcott w Unii Europejskiej przed okresem okresu karencji (obliczonego bez zastosowania art. 116) unicestwiło nowość odmiany.

- Naruszenie art. 20 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Rady (WE) nr 2100/1994, ze względu na niezastosowanie tego przepisu, w związku z art. 11 ust. 1 tego rozporządzenia.

- Naruszenie art. 20 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Rady (WE) nr 2100/1994, ze względu na niezastosowanie tego przepisu, w związku z art. 11 ust. 4 tego rozporządzenia.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.