Sprawa T-143/18: Wyrok Sądu z dnia 9 września 2020 r. - Société générale v. EBC.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2020.378.27/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 9 listopada 2020 r.

Wyrok Sądu z dnia 9 września 2020 r. - Société générale / EBC
(Sprawa T-143/18) 1

[Polityka gospodarcza i pieniężna - Nadzór ostrożnościowy nad instytucjami kredytowymi - Składki na rzecz systemu gwarancji depozytów lub jednolitego funduszu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w postaci nieodwołalnych zobowiązań do zapłaty - Zadania powierzone EBC - Szczególne uprawnienia nadzorcze EBC - Artykuł 4 ust. 1 lit. f), art. 16 ust. 1 lit. c) i art. 16 ust. 2 lit. d) rozporządzenia (UE) nr 1024/2013 - Środek nakładający obowiązek odliczenia skumulowanej kwoty wartości nieodwołalnych zobowiązań do zapłaty od kapitału podstawowego Tier I - Brak przeprowadzenia indywidualnego przeglądu]

Język postępowania: francuski

(2020/C 378/31)

(Dz.U.UE C z dnia 9 listopada 2020 r.)

Strony

Strona skarżąca: Société générale (Paryż, Francja) (przedstawiciele: adwokaci A. Gosset-Grainville, M. Trabucchi i M. Dalon)

Strona pozwana: Europejski Bank Centralny (EBC) (przedstawiciele: E. Koupepidou, R. Bax i F. Bonnard, pełnomocnicy)

Przedmiot

Skarga oparta na art. 263 TFUE i zmierzająca do stwierdzenia częściowej nieważności, po pierwsze, decyzji EBC ECB/SSM/2017-O2RNE8IBXP4R0TD8PU41/174 z dnia 19 grudnia 2017 r., a po drugie, decyzji EBC ECB-SSM-2019-FR- SOG-10 z dnia 14 lutego 2019 r.

Sentencja

1)
Stwierdza się nieważność pkt 5 decyzji Europejskiego Banku Centralnego (EBC) ECB/SSM/2017-O2RNE8IBXP4R0TD8- PU41/174 z dnia 19 grudnia 2017 r., a także art. 3 załącznika A do niej oraz pkt 5 decyzji EBC ECB-SSM-2019-FRSOG-10 z dnia 14 lutego 2019 r. i art. 3 załącznika do niej, w zakresie w jakim dotyczą Société générale.
2)
EBC zostaje obciążony kosztami postępowania.
1 Dz.U. C 161 z 7.5.2018.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.