Sprawa T-141/22: Wyrok Sądu z dnia 8 lutego 2023 r. - Sport1/EUIPO - SFR [Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie sprzeciwu - Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego SFR SPORT 1 - Wcześniejsze graficzne, krajowy i międzynarodowy, znaki towarowe sport1 - Względna podstawa odmowy rejestracji - Brak prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd - Artykuł 8 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2023.112.34/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 27 marca 2023 r.

Wyrok Sądu z dnia 8 lutego 2023 r. - Sportl/EUIPO - SFR (SFR SPORT1)
(Sprawa T-141/22) 1

[Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie sprzeciwu - Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego SFR SPORT 1 - Wcześniejsze graficzne, krajowy i międzynarodowy, znaki towarowe sport1 - Względna podstawa odmowy rejestracji - Brak prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd - Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001 - Charakter odróżniający uzyskany w następstwie używania - Współzależność czynników]

Język postępowania: angielski

(2023/C 112/43)

(Dz.U.UE C z dnia 27 marca 2023 r.)

Strony

Strona skarżąca: Sport1 GmbH (Ismaning, Niemcy) (przedstawiciele: adwokaci J. Krekel i C. Otto)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (przedstawiciel: E. Markakis, pełnomocnik)

Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą EUIPO będąca interwenientem przed Sądem: Société française du radiotelephone - SFR (Paryż, Francja) (przedstawiciel: adwokat M. Pasquier)

Przedmiot

W swojej skardze opartej na art. 263 TFUE, skarżąca wnosi o stwierdzenie nieważności decyzji Pierwszej Izby Odwoławczej Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) z dnia 10 grudnia 2020 r. (sprawa R 2329/2020-1).

Sentencja

1) Stwierdza się częściową nieważność decyzji Pierwszej Izby Odwoławczej Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) z dnia 10 grudnia 2020 r. (sprawa R 2329/2020-1) w zakresie, w jakim Izba Odwoławcza uznała, że nie występuje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w odniesieniu do usług oznaczonych zgłoszonym znakiem towarowym, o których mowa w pkt 42-44 i 52-61 tej decyzji.

2) W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona.

3) EUIPO pokrywa, poza własnymi kosztami, koszty poniesione przez Sport1 GmbH.

4) Société française du radiotéléphone - SFR pokrywa własne koszty.

1 Dz.U. C 191 z 10.5.22.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.