Sprawa T-141/20: Skarga wniesiona w dniu 26 lutego 2020 r. - Applia / Komisja.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2020.161.51

Akt nienormatywny
Wersja od: 11 maja 2020 r.

Skarga wniesiona w dniu 26 lutego 2020 r. - Applia / Komisja
(Sprawa T-141/20)

Język postępowania: angielski

(2020/C 161/64)

(Dz.U.UE C z dnia 11 maja 2020 r.)

Strony

Strona skarżąca: Applia - Home Appliance Europe (Woluwe-Saint-Lambert, Belgia) (przedstawiciele: adwokaci Y. Desmedt, L. Salernitano i K. Olsthoorn)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

stwierdzenie nieważności następujących części zaskarżonego aktu: i) akapit trzeci pkt 2 lit. a) załącznika IX w części, w której stanowi on, że "wartości deklarowane" odpowiadają "wartościom podanym w dokumentacji technicznej"; oraz ii) akapit trzeci pkt 2 lit. b) załącznika IX;
stwierdzenie nieważności zamieszczonej w załączniku IX tabeli 8 dotyczącej "Dopuszczalnych odchyleń na potrzeby weryfikacji" w części, w której zawiera ona parametry, które zostały ujęte w załączniku VI a nie zostały wymienione w załączniku V, mianowicie "E16, E32" i "Eaux";
obciążenie Komisji kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

W skardze strona skarżąca wnosi o stwierdzenie nieważności rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/2016 1 .

Na poparcie skargi podnosi ona dwa zarzuty.

1.
Zarzut pierwszy, zgodnie z którym zaskarżony akt narusza art. 3, 12 i 16 rozporządzenia ramowego 2 , a Komisja działała ultra vires, wprowadzając niespójne wymogi w odniesieniu do dokumentacji technicznej, którą dostawcy mają obowiązek zamieścić w bazie danych, oraz w stosunku do procedury weryfikacyjnej do przeprowadzenia, której uprawnione są organy nadzoru rynku.
2.
Zarzut drugi, zgodnie z którym zaskarżony akt narusza zasadę pewności prawa i równego traktowania, ponieważ nie ustanawia jasnych i jednoznacznych ram regulacyjnych, uniemożliwiając dostawcom określenie ich obowiązków w zakresie danych, które należy udostępnić w dokumentacji technicznej; oraz znajdującej zastosowanie procedury weryfikacyjnej, która ma na celu ocenę dokładności danych.
1 Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/2016 z dnia 11 marca 2019 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 w odniesieniu do etykietowania energetycznego urządzeń chłodniczych i uchylające rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1060/2010 (Dz.U. 2019 L 315, s. 102).
2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 z dnia 4 lipca 2017 r. ustanawiające ramy etykietowania energetycznego i uchylające dyrektywę 2010/30/UE (Dz.U. 2017 L 198, s. 1).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.