Dz.U.UE.C.2019.44.58/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 4 lutego 2019 r.

Postanowienie Sądu z dnia 19 listopada 2018 r. - Landesbank Baden-Württemberg / SRB
(Sprawa T-14/17) 1

Skarga o stwierdzenie nieważności - Unia gospodarcza i walutowa - Unia bankowa - Jednolity mechanizm restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji instytucji kredytowych i niektórych firm inwestycyjnych (SRM) - Jednolity fundusz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji (SRF) - Ustalenie składki ex ante za rok 2016 - Termin do wniesienia skargi - Przekroczenie terminu - Oczywista niedopuszczalność

Język postępowania: niemiecki

(2019/C 44/74)

(Dz.U.UE C z dnia 4 lutego 2019 r.)

Strony

Strona skarżąca: Landesbank Baden-Württemberg (Stuttgart, Niemcy) (przedstawiciele: adwokaci H. Berger i K. Rübsamen)

Strona pozwana: Jednolita Rada ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji (SRB)

Interwenient popierający stronę pozwaną: Komisja Europejska (przedstawiciele: A. Steiblytė i K.-Ph. Wojcik, pełnomocnicy)

Przedmiot

Sformułowane na podstawie art. 263 TFUE żądanie stwierdzenia nieważności, po pierwsze, decyzji wydanej przez SRB na sesji wykonawczej w dniu 15 kwietnia 2016 r. w sprawie składek ex-ante za 2016 r. na rzecz jednolitego funduszu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji (SRB/ES/SRF/2016/06) i, po drugie, decyzji wydanej przez SRB na sesji wykonawczej w dniu 20 maja 2016 r. w sprawie korekty składek ex-ante za 2016 r. wnoszonych na rzecz jednolitego funduszu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, uzupełniającej decyzję SRB z dnia 15 kwietnia 2016 r. (SRB/ES/SRF/ 2016/13), w zakresie, w jakim dotyczą one strony skarżącej.

Sentencja

1) Skarga zostaje odrzucona jako oczywiście niedopuszczalna.
2) Landesbank Baden-Württemberg zostaje obciążony własnymi kosztami oraz kosztami poniesionymi przez Jednolitą Radę ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji (SRB).
3) Komisja Europejska ponosi własne koszty.
1 Dz.U. C 63 z 27.2.2017.