Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2010.317.30/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 20 listopada 2010 r.

Wyrok Sądu z dnia 7 października 2010 r. - Komisja przeciwko Gal-Or

(Sprawa T-136/09)(1)

(Klauzula arbitrażowa - Umowa przewidująca pomoc finansową zawarta w ramach specjalnego programu badań i rozwoju technologicznego w dziedzinie energii nuklearnej - Niedotrzymanie warunków umowy - Zwrot kwot wypłaconych tytułem zaliczki - Odsetki za zwłokę - Postępowanie zaoczne)

(2010/C 317/54)

Język postępowania: angielski

(Dz.U.UE C z dnia 20 listopada 2010 r.)

Strony

Strona skarżąca: Komisja Europejska (przedstawiciele: A.M. Rouchaud-Joët i F. Mirza, pełnomocnicy, wspierani początkowo przez adwokatów B. Katan i M. van der Woudego, następnie przez B. Katan)

Strona pozwana: Benjamin Gal-Or (Jupiter, Floryda, Stany Zjednoczone)

Przedmiot

Skarga oparta na klauzuli arbitrażowej mająca na celu zasądzenie od B. Gal-Ora zwrotu kwoty 205.611 EUR, jaką wypłaciła mu Komisja w ramach umowy IN/0042/97, wraz z odsetkami za zwłokę, oraz zapłatę odsetek za zwłokę od kwoty 9.231,25 EUR, która stanowi koszty postępowania wszczętego przez B. Gal-Ora przeciwko Komisji przed sądami niderlandzkimi.

Sentencja

1) Benjamin Gal-Or zapłaci na rzecz Komisji Europejskiej kwotę główną 205.611 EUR wraz z odsetkami w wysokości:

2,75 % od dnia 2 marca 2003 r.;

2,50 % od dnia 7 marca 2003 r.;

2,00 % od dnia 6 czerwca 2003 r.;

2,25 % od dnia 6 grudnia 2005 r.;

2,50 % od dnia 8 marca 2006 r.;

2,75 % od dnia 15 czerwca 2006 r.;

3,00 % od dnia 9 sierpnia 2006 r.;

3,25 % od dnia 11 października 2006 r.;

3,50 % od dnia 13 grudnia 2006 r.;

3,75 % od dnia 14 marca 2007 r.;

4,00 % od dnia 13 czerwca 2007 r.;

4,25 % od dnia 9 lipca 2008 r.;

3,75 % od dnia 15 października 2008 r.;

3,25 % od dnia 12 listopada 2008 r.;

2,50 % od dnia 10 grudnia 2008 r.;

2,00 % od dnia 21 stycznia 2009 r.;

1,50 % od dnia 11 marca 2009 r.;

1,25 % od dnia 8 kwietnia 2009 r.;

1,00 % od dnia 13 maja 2009 r.

2) W pozostałym zakresie skarga zostaje odrzucona.

3) B. Gal-Or zostaje obciążony kosztami postępowania.

______

(1) Dz.U. C 141 z 20.6.2009.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.