Sprawa T-134/06: Skarga wniesiona w dniu 11 maja 2006 r. - Central przeciwko OHIM - Pages Jaunes (słowny znak towarowy PAGESJAUNES.COM).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2006.165.29/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 15 lipca 2006 r.

Skarga wniesiona w dniu 11 maja 2006 r. - Central przeciwko OHIM - Pages Jaunes (słowny znak towarowy PAGESJAUNES.COM)

(Sprawa T-134/06)

(2006/C 165/57)

Język skargi: francuski

(Dz.U.UE C z dnia 15 lipca 2006 r.)

Strony

Strona skarżąca: Xentral LLC (Miami, Stany Zjednoczone Ameryki) [Przedstawiciel: adwokat A. Bertrand]

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM)

Uczestnikiem postępowania przed Izbą Odwoławczą była również: Pages Jaunes SA (Sèvres, Francja)

Żądania strony skarżącej

– stwierdzenie nieważności decyzji R 708/2005-1 z dnia 15 lutego 2006 r.,

– stwierdzenie ważności wspólnotowego znaku towarowego PAGESJAUNES.COM,

– obciążenie Izby Odwoławczej OHIM kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Zgłaszający wspólnotowy znak towarowy: Central LLC

Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: Słowny znak towarowy "PAGESJAUNES.COM" dla towarów z klasy 16 (zgłoszenie nr 1 880 871)

Właściciel znaku lub oznaczenia, na które powołano się w sprzeciwie: Pages Jaunes SA

Znak lub oznaczenie, na które powołano się w sprzeciwie: Słowny krajowy znak towarowy "LESPAGESJAUNES" dla towarów z klasy 16, firma i nazwa handlowa "PAGES JAUNES"

Decyzja Wydziału Sprzeciwów: Uwzględnienie sprzeciwu dla wszystkich podnoszonych towarów

Decyzja Izby Odwoławczej: Oddalenie odwołania

Podniesione zarzuty: Skarżąca podnosi powołuje się na swoje wcześniejsze prawo do domeny "PAGESJAUNES.COM", które jej zdaniem można przeciwstawić znakowi towarowemu i firmie strony wnoszącej sprzeciw.

Wskazuje ona również na naruszenie art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Rady nr 40/94, ponieważ znak towarowy strony wnoszącej sprzeciw ma zwykły i bardzo mało odróżniający charakter.

Utrzymuje ona, że jej znak towarowy, o którego rejestrację wniosła, w żaden sposób nie stanowi naruszenia względem firmy i nazwy handlowej strony wnoszącej sprzeciw.

Skarżąca podważa również powszechną znajomość znaku towarowego strony wnoszącej sprzeciw.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.