Sprawa T-130/14 P: Odwołanie wniesione w dniu 24 lutego 2014 r. przez Radę Unii Europejskiej od wyroku wydanego w dniu 12 grudnia 2013 r. przez Sąd do spraw Służby Publicznej w sprawie F-142/ 11 Simpson przeciwko Radzie.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2014.135.53/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 5 maja 2014 r.

Odwołanie wniesione w dniu 24 lutego 2014 r. przez Radę Unii Europejskiej od wyroku wydanego w dniu 12 grudnia 2013 r. przez Sąd do spraw Służby Publicznej w sprawie F-142/11 Simpson przeciwko Radzie

(Sprawa T-130/14 P)

(2014/C 135/68)

Język postępowania: angielski

(Dz.U.UE C z dnia 5 maja 2014 r.)

Strony

Wnoszący odwołanie: Rada Unii Europejskiej (przedstawiciele: M. Bauer i A. Bisch, pełnomocnicy) Druga strona postępowania: Erik Simpson (Bruksela, Belgia)

Żądania

Wnoszący odwołanie wnosi do Sądu o:

uchylenie wyroku Sądu do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie F-142/11 Erik Simpson przeciwko Radzie w zakresie, w jakim została w nim stwierdzona nieważność decyzji Rady Unii Europejskiej z dnia 9 grudnia 2010 r. oraz obciążono Radę Unii Europejskiej jej własnymi kosztami postępowania oraz kosztami poniesionymi przez E. Simpsona;
przekazanie sprawy do Sądu do spraw Służby Publicznej celem ponownego rozpoznania; oraz
obciążenie skarżącego w pierwszej instancji kosztami niniejszego postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Na poparcie odwołania wnoszący je podnosi jeden zarzut, w którym twierdzi, że wnioski Sądu do spraw Służby Publicznej, zgodnie z którymi zaskarżona decyzja jest niezgodna z prawem ze względu na naruszenie obowiązku uzasadnienia, są oparte na błędnych założeniach z uwagi na wypaczenie dowodów i w związku z tym nie mogą zostać podtrzymane.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.