Sprawa T-130/11: Gossio v. Rada Unii Europejskiej.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2013.164.15/2

Akt nienormatywny
Wersja od: 8 czerwca 2013 r.

Wyrok Sądu z dnia 25 kwietnia 2013 r. - Gossio przeciwko Radzie

(Sprawa T-130/11)(1)

(Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa - Szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom w związku z sytuacją w Wybrzeżu Kości Słoniowej - Zamrożenie funduszy - Obowiązek uzasadnienia - Oczywisty błąd w ocenie)

(2013/C 164/27)

Język postępowania: francuski

(Dz.U.UE C z dnia 8 czerwca 2013 r.)

Strony

Strona skarżąca: Gossio (Abidżan, Wybrzeże Kości Słoniowej) (przedstawiciele: początkowo G. Collard, następnie S. Zokou, adwokaci)

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej (przedstawiciele: B. Driessen i M. Chavrier, pełnomocnicy)

Interwenienci popierający stronę Komisja Europejska (przedstawiciele: A. Bordes i M. Konstantinidis, pełnomocnicy); Republika Wybrzeża Kości Słoniowej (przedstawiciele: J.-P. Mignard, J.-P. Benoit i G. Merland, adwokaci)

Przedmiot

Żądanie stwierdzenia nieważności, po pierwsze, decyzji Rady 2011/18/WPZiB z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany decyzji Rady 2010/656/WPZiB przedłużającej obowiązywanie środków ograniczających wobec Republiki Wybrzeża Kości Słoniowej (Dz.U. L 11, s. 36) oraz, po drugie, rozporządzenia Rady (UE) nr 25/2011 z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (WE) nr 560/2005 nakładającego określone szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom w związku z sytuacją w Republice Wybrzeża Kości Słoniowej (Dz.U. L 11, s. 1).

Sentencja

1)
Skarga zostaje oddalona.
2)
Marcel Gossio pokrywa własne koszty oraz koszty poniesione przez Radę Unii Europejskiej.
3)
Republika Wybrzeża Kości Słoniowej oraz Komisja Europejska pokrywają swoje własne koszty.
______

(1) Dz.U. C 130 z 30.4.2011.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.