Sprawa T-13/00: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 5 września 2006 r. - Baltussen i in. przeciwko Komisji.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2006.261.30/5

Akt nienormatywny
Wersja od: 28 października 2006 r.

Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 5 września 2006 r. - Baltussen i in. przeciwko Komisji

(Sprawa T-13/00)(1)

(2006/C 261/61)

Język postępowania: niderlandzki

(Dz.U.UE C z dnia 28 października 2006 r.)

Prezes drugiej izby w składzie powiększonym zarządził wykreślenie sprawy.

______

(1) Dz.U. C 135 z 13.5.2000

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.