Dz.U.UE.C.2019.4.26/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 7 stycznia 2019 r.

Wyrok Sądu z dnia 25 października 2018 r. - Devin / EUIPO - Haskovo (DEVIN)
(Sprawa T-122/17) 1

Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku - Słowny unijny znak towarowy DEVIN - Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji - Charakter opisowy - Nazwa geograficzna - Artykuł 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) 2017/1001]

Język postępowania: angielski

(2019/C 4/35)

(Dz.U.UE C z dnia 7 stycznia 2019 r.)

Strony

Strona skarżąca: Devin AD (Dewin, Bułgaria) (przedstawiciel: adwokat B. Van Asbroeck)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (przedstawiciele: S. Di Natale i D. Gája, pełnomocnicy)

Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą EUIPO będąca interwenientem przed Sądem: Haskovo Chamber of Commerce and Industry (Chaskowo, Bułgaria) (przedstawiciel: adwokat D. Dimitrova)

Przedmiot

Skarga na decyzję Drugiej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 2 grudnia 2016 r. (sprawa R 579/2016 2) dotyczącą postępowania w sprawie unieważnienia prawa do znaku między Devin AD a Haskovo Chamber of Commerce and Industry.

Sentencja

1) Stwierdza się nieważność decyzji Drugiej Izby Odwoławczej Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) z dnia 2 grudnia 2016 r. (sprawa R 579/2016-2).
2) W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona.
3) EUIPO pokrywa, poza własnymi kosztami, koszty poniesione przez Devin AD.
4) Haskovo Chamber of Commerce and Industry pokrywa własne koszty.
1 Dz.U. C 121 z 18.4.2017.