Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2010.234.54/2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 28 sierpnia 2010 r.

Postanowienie Sądu z dnia 13 lipca 2010 r. - Al Shanfari przeciwko Radzie i Komisji

(Sprawa T-121/09)(1)

(2010/C 234/96)

Język postępowania: angielski

(Dz.U.UE C z dnia 28 sierpnia 2010 r.)

Prezes piątej izby zarządził wykreślenie sprawy.

______

(1) Dz.U. C 113 z 16.5.2009.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.