Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.129.26/1

| Akt nieoceniany
Wersja od: 24 kwietnia 2017 r.

Skarga wniesiona w dniu 20 lutego 2017 r. - Alba Aguilera i in./ESDZ
(Sprawa T-119/17)

Język postępowania: francuski

(2017/C 129/39)

(Dz.U.UE C z dnia 24 kwietnia 2017 r.)

Strony

Strona skarżąca: Ruben Alba Aguilera (Addis-Abeba, Etiopia) i 28 pozostałych skarżących (przedstawiciele: adwokaci S. Orlandi i T. Martin)

Strona pozwana: Europejska Służba Działań Zewnętrznych

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

- stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji w zakresie, w jakim ograniczono w niej od 1 stycznia 2016 r. kwotę dodatku ze względu na warunki życia dla personelu w Etiopii, z 30 % do 25 %;
- zasądzenie od ESDZ na rzecz skarżących kwoty ryczałtowej, której wysokość zostanie określona ex aequo et bono przez Sąd, tytułem zadośćuczynienia za wyrządzoną krzywdę;
- obciążenie ESDZ kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Niniejszy spór dotyczy zgodności z prawem decyzji ESDZ w sprawie ograniczenia dodatku ze względu na warunki życia przyznawanego pracownikom Unii Europejskiej delegowanym do Etiopii, z 30 % do 25 %.

Na poparcie skargi strona skarżąca podnosi trzy zarzuty.

1. Zarzut pierwszy dotyczący naruszenia obowiązku przyjęcia ogólnych przepisów wykonawczych do załącznika X do regulaminu.
2. Zarzut drugi dotyczący naruszenia art. 10 załącznika X do regulaminu w zakresie, w jakim metoda, jaką posłużył się ESDZ w celu określenia kwoty dodatku ze względu na warunki życia w miejscu zatrudnienia, uwzględnia zasadę "spójności regionalnej".
3. Zarzut trzeci dotyczący licznych oczywistych błędów w ocenie, które skutkują zatem niezgodnością z prawem zaskarżonej decyzji.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.