Sprawa T-118/07: P.P.TV v. Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (Znaki Towarowe i Wzory Przemysłowe).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2011.103.19/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 2 kwietnia 2011 r.

Wyrok Sądu z dnia 18 lutego 2011 r. - P.P.TV przeciwko OHIM - Rentrak (PPT)

(Sprawa T-118/07)(1)

(Wspólnotowy znak towarowy - Postępowanie w sprawie sprzeciwu - Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego PPT - Wcześniejszy graficzny krajowy znak towarowy PPTV - Względna podstawa odmowy rejestracji - Brak prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd - Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 40/94 (obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009))

(2011/C 103/32)

Język postępowania: angielski

(Dz.U.UE C z dnia 2 kwietnia 2011 r.)

Strony

Strona skarżąca: P.P.TV - Publicidade de Portugal e Televisão, SA (Lizbona, Portugalia) (przedstawiciele: adwokaci I. de Carvalho Simões i J.M. Conceição Pimenta)

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (przedstawiciele: początkowo S. Laitinen, a następnie D. Botis, pełnomocnicy)

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą OHIM była również: Rentrak Corp. (Portland, Oregon, Stany Zjednoczone)

Przedmiot

Skarga na decyzję Pierwszej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 17 stycznia 2007 r. (sprawa R 1040/2005-1) dotyczącą postępowania w sprawie sprzeciwu między P.P.TV - Publicidade de Portugal e Televisão, SA a Rentrak Corp.

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.

2) P.P.TV - Publicidade de Portugal e Televisão, SA zostaje obciążona kosztami postępowania.

______

(1) Dz.U. C 155 z 7.7.2007.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.