Sprawa T-116/06: Skarga wniesiona w dniu 13 kwietnia 2006 r. - Oakley przeciwko OHIM.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2006.154.17/3

Akt nienormatywny
Wersja od: 1 lipca 2006 r.

Skarga wniesiona w dniu 13 kwietnia 2006 r. - Oakley przeciwko OHIM

(Sprawa T-116/06)

(2006/C 154/46)

Język skargi: angielski

(Dz.U.UE C z dnia 1 lipca 2006 r.)

Strony

Strona skarżąca: Oakley, Inc. (Foothill Ranch, Stany Zjednoczone) [Przedstawiciel: adwokat Michaela Huth-Dierig]

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory)

Uczestnikiem po stępowania przed Izbą Odwoławczą była również: Vinticinque Ltd (Hailsham, Zjednoczone Królestwo)

Żądania strony skarżącej

– stwierdzenie nieważności decyzji Pierwszej Izby Odwoławczej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) z dnia 17 stycznia 2006 r. w sprawie R 682/2004-1,

– obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania

Zarzuty i główne argumenty

Zarejestrowany wspólnotowy

znak towarowy będący przedmiotem wniosku o unieważnienie: Słowny znak towarowy "O STORE" dla usług z klasy 35 - wspólnotowy znak towarowy nr 2 074 599

Właściciel wspólnotowego znaku towarowego: Skarżąca

Strona wnosząca o unieważnienie wspólnotowego znaku towarowego: Venticinque Ltd.

Prawo ze znaku towarowego przysługujące stronie wnoszącej o unieważnienie: Wcześniejszy krajowy słowny znak towarowy "THE O STORE" dla towarów i usług z klas 18 i 25

Decyzja Wydziału Unieważnień: Częściowe stwierdzenie nieważności wspólnotowego znaku towarowego

Decyzja Izby Odwoławczej: Oddalenie odwołania zarówno skarżącej, jak i Venticinque Ltd

Podniesione zarzuty: Naruszenie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady nr 40/94, ponieważ towary i usługi nie są do siebie absolutnie podobne, a w odniesieniu do pozostających w konflikcie znaków towarowych nie istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd z uwagi na to, że charakter odróżniający wcześniejszego znaku towarowego "THE O STORE" jest bardzo ograniczony. Ponadto nie dostarczono jakiegokolwiek dowodu, że "THE O STORE" jest w jakikolwiek sposób znany lub utrwalony na rynku francuskim.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.