Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2008.107.42/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 26 kwietnia 2008 r.

Skarga wniesiona w dniu 10 marca 2008 r. - Gourmet Burger Kitchen przeciwko OHIM (GOURMET BURGER KITCHEN)

(Sprawa T-115/08)

(2008/C 107/70)

(Dz.U.UE C z dnia 26 kwietnia 2008 r.)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Gourmet Burger Kitchen Ltd (Londyn, Zjednoczone Królestwo) (przedstawiciel: C. Sawdy, Solicitor)

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory)

Żądania strony skarżącej

– stwierdzenie nieważności decyzji Drugiej Izby Odwoławczej z dnia 5 grudnia 2007 r. w sprawie R 1215/2007-2;

– obciążenie OHIM kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: słowny znak towarowy składający się ze słów GOURMET BURGER KITCHEN dla różnych towarów i usług z klas 29, 30, 31, 32, 33 oraz 43 - zgłoszenie nr 4.615.341.

Decyzja eksperta: częściowa odmowa rejestracji w odniesieniu do usług z klasy 43.

Decyzja Izby Odwoławczej: oddalenie odwołania.

Podniesione zarzuty: naruszenie art. 7 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94, jako że znak towarowy uzyskał charakter odróżniający w następstwie używania w Zjednoczonym Królestwie i Irlandii.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.