Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2019.305.47/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 9 września 2019 r.

yrok Sądu z dnia 12 lipca 2019 r. - Miles-Bramwell Executive Services/EUIPO (FREE)
(Sprawa T-113/18) 1

(Znak towarowy Unii Europejskiej - Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego FREE - Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji - Brak charakteru odróżniającego - Artykuł 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001)

Język postępowania: angielski

(2019/C 305/55)

(Dz.U.UE C z dnia 9 września 2019 r.)

Strony

Strona skarżąca: Miles-Bramwell Executive Services Ltd (Alfreton, Zjednoczone Królestwo) (przedstawiciele: początkowo J. Mellor, QC, G. Parsons i A. Zapalowski, solicitors, następnie J. Mellor, G. Parsons i F. McConnell, solicitor

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (przedstawiciele: A. Folliard-Monguiral i H. O'Neill, pełnomocnicy).

Przedmiot

Skarga na decyzję Pierwszej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 27 listopada 2017 r. (sprawa R 2164/2016-1), dotyczącą rejestracj i oznaczenia słownego FREE jako unijnego znaku towarowego.

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.
2) Miles-Bramwell Executive Services Ltd pokrywa koszty własne oraz koszty poniesione przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO).
1 Dz.U. C 152 z 30.4.2018.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.