Sprawa T-112/23: Postanowienie Sądu z dnia 27 czerwca 2023 r. - Konings v. Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) - Manuel Busto Amandi

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2023.304.23

Akt nienormatywny
Wersja od: 28 sierpnia 2023 r.

Postanowienie Sądu z dnia 27 czerwca 2023 r. - Konings/EUIPO - Manuel Busto Amandi (MAY GOLD)
(Sprawa T-112/23) 1

[Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku - Wycofanie wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia prawa do znaku - Umorzenie postępowania]

Język postępowania: angielski

(2023/C 304/27)

(Dz.U.UE C z dnia 28 sierpnia 2023 r.)

Strony

Strona skarżąca: Konings NV (Zonhoven, Belgia) (przedstawiciele: K. Neefs, S. de Potter i T. Baetens, adwokaci)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (przedstawiciele: P.-F. Karamolegkou i E. Markakis, pełnomocnicy)

Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą EUIPO będąca interwenientem przed Sądem: Manuel Busto Amandi, SA (Villaviciosa, Hiszpania) (przedstawiciel: J. Vicente Martínez, adwokat)

Przedmiot

W skardze opartej na art. 263 TFUE skarżąca wnosi o stwierdzenie nieważności decyzji Czwartej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 28 listopada 2022 r. (sprawa R 1778/2021-4).

Sentencja

1) Postępowanie w przedmiocie skargi zostaje umorzone.

2) Konings NV i Manuel Busto Amandi, SA pokrywają własne koszty oraz po połowie kosztów poniesionych przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO).

1 Dz.U. C 134 z 17.4.2023.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.