Sprawa T-112/06: Skarga wniesiona w dniu 7 kwietnia 2006 r. - Inter-IKEA przeciwko OHIM.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2006.131.46/2

Akt nienormatywny
Wersja od: 3 czerwca 2006 r.

Skarga wniesiona w dniu 7 kwietnia 2006 r. - Inter-IKEA przeciwko OHIM

(Sprawa T-112/06)

(2006/C 131/86)

Język skargi: angielski

(Dz.U.UE C z dnia 3 czerwca 2006 r.)

Strony

Strona skarżąca: Inter-IKEA Systems BV (Delft, Niderlandy) (Przedstawiciele: adwokaci Jonas Gulliksson i Jens Olsson)

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory)

Uczestnikiem postępowania przed Izbą Odwoławczą był również: Walter Waibel

Żądania strony skarżącej

– stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji,

– obciążenie OHIM kosztami niniejszego postępowania oraz postępowania o unieważnienie znaku towarowego przed OHIM

Zarzuty i główne argumenty

Zarejestrowany wspólnotowy znak towarowy będący przedmiotem wniosku o unieważnienie: graficzny znak towarowy "idea" dla towarów i usług należących do klas 16, 20 i 42 (rejestracja wspólnotowego znaku towarowego nr 283 952)

Właściciel wspólnotowego znaku towarowego: Walter Waibel

Strona wnosząca o unieważnienie wspólnotowego znaku towarowego: Inter-IKEA Systems BV

Prawo ze znaku towarowego przysługujące stronie wnoszącej o unieważnienie: liczne wspólnotowe i krajowe graficzne i słowne znaki towarowe dla towarów i usług należących do klas 16, 20 i 42

Decyzja Wydziału Unieważnień: unieważnienie znaku towarowego "idea"

Decyzja Izby Odwoławczej: oddalenie wniosku o unieważnienie

Podniesione zarzuty: naruszenie art. 52 ust. 1 lit. a) oraz art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady nr 40/94

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.