Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2018.436.41/2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 3 grudnia 2018 r.

Wyrok Sądu z dnia 18 października 2018 r. - FCA US/EUIPO - Busbridge (VIPER)
(Sprawa T-109/17) 1

Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku - Słowny unijny znak towarowy VIPER - Wcześniejszy słowny krajowy znak towarowy VIPER - Rzeczywiste używanie wcześniejszego znaku towarowego - Zakres używania wcześniejszego znaku towarowego - Artykuł 57 ust. 2 i 3 rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 64 ust. 2 i 3 rozporządzenia (UE) 2017/1001]

Język postępowania: angielski

(2018/C 436/58)

(Dz.U.UE C z dnia 3 grudnia 2018 r.)

Strony

Strona skarżąca: FCA US LLC (City of Auburn Hills, Michigan, Stany Zjednoczone) (przedstawiciel: C. Morcom, QC)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (przedstawiciel: D. Hanf pełnomocnik).

Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą EUIPO: Robert Dennis Busbridge (Hookwood, Zjednoczone Królestwo)

Przedmiot

Skarga na decyzję Pierwszej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 1 grudnia 2016 r. (sprawa R 554/2016-1), dotycząca postępowania w sprawie unieważnienia prawa do znaku między R.D. Busbridgem a FCA US.

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.
2) FCA US LLC zostaje obciążona kosztami postępowania.
1 Dz.U. C 121 z 18.4.2017.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.