Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.221.20/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 10 lipca 2017 r.

Wyrok Sądu z dnia 16 maja 2017 r. - Airhole Facemasks/EUIPO - sindustrysurf (AIR HOLE FACE MASKS YOU IDIOT)
(Sprawa T-107/16) 1

[Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku - Graficzny unijny znak towarowy AIR HOLE FACE MASKS YOU IDIOT - Zła wiara - Artykuł 52 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 - Kompetencja o charakterze reformatoryjnym]

Język postępowania: angielski

(2017/C 221/25)

(Dz.U.UE C z dnia 10 lipca 2017 r.)

Strony

Strona skarżąca: Airhole Facemasks, Inc. (Vancouver, Kanada) (przedstawiciele: S. Barker, solicitor, i A. Michaels, barrister)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (przedstawiciel: D. Hanf, pełnomocnik)

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą EUIPO była również: sindustrysurf, SL (Trapagaran, Hiszpania)

Przedmiot

Skarga na decyzję Czwartej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 18 stycznia 2016 r. (sprawa R 2547/2014 4) dotyczącą postępowania w sprawie unieważnienia prawa do znaku między Airhole Facemasks a sindustrysurf.

Sentencja

1) Stwierdza się nieważność decyzji Czwartej Izby Odwoławczej Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) z dnia 18 stycznia 2016 r. (sprawa R 2547/2014 4), dotyczącej postępowania w sprawie unieważnienia prawa do znaku między Airhole Facemasks, Inc. a sindustrysurf, SL, i dokonuje się zmiany tej decyzji poprzez orzeczenie, że odwołanie wniesione przez sindustrysurf do EUIPO na decyzję Wydziału Unieważnień z dnia 30 lipca 2014 r. zostaje oddalone.
2) Airhole Facemasks i EUIPO pokrywają własne koszty poniesione w związku z postępowaniem przed Sądem.
3) Sindustrysurf zostaje obciążona kosztami poniesionymi przez Airhole Facemasks w postępowaniu przed Izbą Odwoławczą EUIPO.
4) W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona.
1 Dz.U. C 175 z 17.5.2016.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.