Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2009.141.41/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 20 czerwca 2009 r.

Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 5 maja 2009 r. - ars Parfum Creation & Consulting przeciwko OHIM (kształt rozpylacza)

(Sprawa T-104/08)(1)

(Wspólnotowy znak towarowy - Zgłoszenie trójwymiarowego wspólnotowego znaku towarowego - Kształt rozpylacza - Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji - Brak charakteru odróżniającego - Obowiązek uzasadnienia - Artykuł 7 ust. 1 lit. b), art. 73 i art. 74 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 40/94)

(2009/C 141/84)

Język postępowania: niemiecki

(Dz.U.UE C z dnia 20 czerwca 2009 r.)

Strony

Strona skarżąca: ars Parfum Creation & Consulting GmbH (Kolonia, Niemcy) (przedstawiciele: adwokaci A. Späth i G. Hasselblatt)

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (przedstawiciel: R. Pethke, pełnomocnik)

Przedmiot sprawy

Skarga na decyzję Pierwszej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 8 listopada 2007 r. (sprawa R 1656/2006-1) dotyczącą rejestracji oznaczenia trójwymiarowego w kształcie rozpylacza jako wspólnotowego znaku towarowego.

Sentencja wyroku

1) Skarga zostaje oddalona.

2) ars Parfum Creation & Consulting GmbH zostaje obciążona kosztami postępowania.

______

(1) Dz.U. C 107 z 26.4.2008.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.