Sprawa T-103/23: Skarga wniesiona w dniu 23 lutego 2023 r. - Stan/Prokuratura Europejska

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2023.155.63/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 2 maja 2023 r.

Skarga wniesiona w dniu 23 lutego 2023 r. - Stan/Prokuratura Europejska
(Sprawa T-103/23)

Język postępowania: rumuński

(2023/C 155/80)

(Dz.U.UE C z dnia 2 maja 2023 r.)

Strony

Strona skarżąca: Victor-Constantin Stan (Bukareszt, Rumunia) (przedstawiciel: A. Sandru, avocat)

Strona pozwana: Prokuratura Europejska

Żądania

Skarżący wnosi do Sądu o stwierdzenie nieważności decyzji stałej izby z dnia 9 grudnia 2022 r. w sprawie karnej nr 1. 000026/2022 badanej przez Prokuraturę Europejską (zwanej dalej "decyzją stałej izby" lub "zaskarżoną decyzją") oraz aktów następujących po niej jako niezgodnych z prawem i bezzasadnych, na podstawie zarzutów podniesionych w niniejszej skardze, a ewentualnie o stwierdzenie niemożności stosowania postanowień Regulaminu Prokuratury Europejskiej, które są sprzeczne z rozporządzeniem Rady (UE) 2017/1939 z dnia 12 października 2017 r. wdrażającym wzmocnioną współpracę w zakresie ustanowienia Prokuratury Europejskiej.

Zarzuty i główne argumenty

W uzasadnieniu skargi skarżący podnosi zasadniczo, że zaskarżona decyzja czwartej stałej izby została wydana z naruszeniem art. 10 rozporządzenia nr 2017/1939, który wymaga, aby stała izba miała dwóch stałych członków oprócz prezesa. Zaskarżona decyzja została wydana przez izbę, w której oprócz prezesa zasiada tylko jeden stały członek, oprócz Prokuratora Europejskiego odpowiedzialnego za nadzór nad sprawą, który uczestniczył w wydawaniu decyzji.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.