Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2008.107.23/2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 26 kwietnia 2008 r.

Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 12 marca 2008 r. - Giannini przeciwko Komisji

(Sprawa T-100/04) (1)

(Służba publiczna - Otwarty konkurs - Niewpisanie na listę rezerwową - Nieprawidłowości w przebiegu egzaminów mogące zafałszować ich wynik - Równość traktowania - Skarga o stwierdzenie nieważności - Skarga o zadośćuczynienie)

(2008/C 107/37)

(Dz.U.UE C z dnia 26 kwietnia 2008 r.)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Giannini (Bruksela, Belgia) (przedstawiciele: G. Vandersanden i L. Levi, adwokaci)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele: początkowo L. Lozano Palacios i M. Velardo, pełnomocnicy, następnie G. Berscheid, pełnomocnik, wspierany przez M. Genton, adwokata)

Przedmiot sprawy

Po pierwsze żądanie stwierdzenia nieważności decyzji komisji konkursu COM/A/9/01 przeprowadzanego w celu utworzenia listy rezerwowej administratorów (A7/A6) w dziedzinach ekonomii i statystyki (Dz.U. C 240 A, str. 12) o niewpisaniu skarżącego na listę rezerwową tego konkursu, a po drugie żądanie zadośćuczynienia

Sentencja wyroku

1) Skarga zostaje oddalona

2) Komisja pokryje swoje własne koszty oraz trzy czwarte kosztów poniesionych przez Massimo Gianniniego

3) M. Giannini pokryje jedną czwartą swoich własnych kosztów.

______

(1) Dz.U. C 106 z 30.4.2004.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.