Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2016.222.50/2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 20 czerwca 2016 r.

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 3 maja 2016 r. - Pals/Komisja
(Sprawa F-95/15) 1

Język postępowania: francuski

(2016/C 222/79)

(Dz.U.UE C z dnia 20 czerwca 2016 r.)

Prezes pierwszej izby zarządził wykreślenie sprawy.

1 Dz.U. C 294 z 7.9.2015, s. 84.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.