Sprawa F-83/13: Skarga wniesiona w dniu 4 września 2013 r. - ZZ przeciwko Komisji. - OpenLEX

Sprawa F-83/13: Skarga wniesiona w dniu 4 września 2013 r. - ZZ przeciwko Komisji.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2013.344.69/3

Akt nienormatywny
Wersja od: 23 listopada 2013 r.

Skarga wniesiona w dniu 4 września 2013 r. - ZZ przeciwko Komisji

(Sprawa F-83/13)

(2013/C 344/128)

Język postępowania: francuski

(Dz.U.UE C z dnia 23 listopada 2013 r.)

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciel: P. Joassart, avocat) Strona pozwana: Komisja Europejska

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji w sprawie przeniesienia skarżącej z urzędu.

Żądania strony skarżącej

Stwierdzenie nieważności decyzji, przekazanej w formie poczty elektronicznej z dnia 1 lutego 2013 r., wydanej przez kierownika wydziału w O.I.B., w sprawie odsunięcia skarżącej o wykonywanych przez nią zadań pielęgniarki i zatrudnienia jej w dziale przygotowującym butelki dla niemowląt od 4 lutego 2013 r.
obciążenie Komisji kosztami postępowania.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.