Sprawa F-81/08: Skarga wniesiona w dniu 13 października 2008 r. - Ketselidou przeciwko Komisji.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2008.313.59/2

Akt nienormatywny
Wersja od: 6 grudnia 2008 r.

Skarga wniesiona w dniu 13 października 2008 r. - Ketselidou przeciwko Komisji

(Sprawa F-81/08)

(2008/C 313/108)

Język postępowania: francuski

(Dz.U.UE C z dnia 6 grudnia 2008 r.)

Strony

Strona skarżąca: Zoe Ketselidou (Bruksela, Belgia) (przedstawiciel: S. Pappas, adwokat)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji o oddaleniu wniosku skarżącej o zmianę sposobu obliczania lat uprawniających do emerytury, które należałoby uwzględnić podczas przeniesienia do systemu wspólnotowego uprawnień nabytych w Grecji.

Żądania strony skarżącej

– stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 10 stycznia 2008 r., w której organ powołujący oddalił wniosek skarżącej o sposobu obliczania lat uprawniających do emerytury, które skarżąca nabyła w ramach pracowniczego programu emerytalnego instytucji Wspólnot Europejskich w następstwie przeniesienia tych uprawnień przez grecki zakład ubezpieczeń społecznych;

– obciążenie Komisji Wspólnot Europejskich kosztami postępowania.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.