Sprawa F-78/08: Skarga wniesiona w dniu 22 września 2008 r. - Locchi przeciwko Komisji.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2008.301.66/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 22 listopada 2008 r.

Skarga wniesiona w dniu 22 września 2008 r. - Locchi przeciwko Komisji

(Sprawa F-78/08)

(2008/C 301/128)

Język postępowania: francuski

(Dz.U.UE C z dnia 22 listopada 2008 r.)

Strony

Strona skarżąca: Carlo Locchi (Besozzo, Włochy) (przedstawiciel: F. Parrat, adwokat)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji wykluczającej skarżącego z listy urzędników zakwalifikowanych do procedury certyfikacji w postępowaniu w 2007 r. a także stwierdzenie nieważności decyzji Komisji C(2007) 5694 z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie ogólnych przepisów wykonawczych art. 45a regulaminu pracowniczego.

Żądania strony skarżącej

– stwierdzenie nieważności decyzji, w której skarżący został pominięty na ostatecznej liście kandydatów zakwalifikowanych do procedury certyfikacji w 2007 r. i w konsekwencji decyzji, w której skarżący został również pominięty na liście kandydatów zakwalifikowanych, którzy otrzymali największą liczbę punktów, a także na liście kandydatów dopuszczonych do procedury certyfikacji;

– stwierdzenie nieważności decyzji Komisji C(2007) 5694 z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie ogólnych przepisów wykonawczych art. 45a regulaminu pracowniczego;

– w razie potrzeby stwierdzenie nieważności decyzji oddalającej zażalenie;

– obciążenie Komisji Wspólnot Europejskich kosztami postępowania.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.