Sprawa F-77/12: Wasilew v. Komisja Europejska. - OpenLEX

Sprawa F-77/12: Wasilew v. Komisja Europejska.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2013.352.24/2

Akt nienormatywny
Wersja od: 30 listopada 2013 r.

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 17 października 2013 r. - Wasilew przeciwko Komisji

(Sprawa F-77/12) 1

(Służba publiczna - Konkurs otwarty - Ogłoszenie o konkursie EPSO/AD/208/11 - Brak możliwości używania na egzaminie wstępnym klawiatury, do której kandydat był przyzwyczajony - Odmowa dopuszczenia do etapu oceny zintegrowanej - Równość traktowania)

(2013/C 352/46)

Język postępowania: bułgarski

(Dz.U.UE C z dnia 30 listopada 2013 r.)

Strony

Strona skarżąca: Wasił Wasilew (Sandanski, Bułgaria) (przedstawiciel: adwokat R. Nedin)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: B. Eggers i N. Nikołowa, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji o niedopuszczeniu strony skarżącej do etapu oceny zintegrowanej w ramach konkursu EPSO/AD/208/11.

Sentencja wyroku

1)
Skarga zostaje oddalona.
2)
W. Wasilew pokrywa własne koszty i zostaje obciążony kosztami poniesionymi przez Komisję Europejską.
1 Dz.U. C 319 z 20.10.2012, s. 18.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.