Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2006.190.38/2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 12 sierpnia 2006 r.

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 30 czerwca 2006 r. - Colombani przeciwko Komisji

(Sprawa F-75/05)(1)

(2006/C 190/72)

Język postępowania: francuski

(Dz.U.UE C z dnia 12 sierpnia 2006 r.)

Prezes pierwszej izby zarządził wykreślenie sprawy w związku z jej polubownym rozstrzygnięciem.

______

(1) Dz.U. C 229 z dnia 17.9.2006 (sprawa początkowo wpisana do rejestru Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich pod numerem T-294/05 i przeniesiona do Sądu do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej postanowieniem z dnia 15.12.2005)

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.