Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2006.190.37/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 12 sierpnia 2006 r.

Skarga wniesiona w dniu 30 czerwca 2006 r. - Verheyden przeciwko Komisji

(Sprawa F-72/06)

(2006/C 190/69)

Język postępowania: francuski

(Dz.U.UE C z dnia 12 sierpnia 2006 r.)

Strony

Strona skarżąca: Luc Verheyden (Angera, Włochy) (Przedstawiciel: E. Boigelot, avocat)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Żądania strony skarżącej

– nakazanie ujawnienia akt dotyczących skarżącego utajnionych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) oraz wszystkich dowodów i dokumentów zgromadzonych przeciwko niemu przez OLAF;

– nakazanie ujawnienia pełnomocnictwa inspektorów OLAFu;

– nakazanie ujawnienia wszystkich raportów OLAF-u dotyczących śledztwa przekazanych i nieprzekazanych włoskim organom sądowym, włączając w to raport końcowy z wewnętrznego śledztwa;

– uchylenie prowadzonego wobec skarżącego śledztwa;

– stwierdzenie nieważności pisma OLAF-u zawierającego zawiadomienie o śledztwie i informację dla włoskich organów sądowych, a także uchylenie decyzji o przekazaniu raportów ze śledztw włoskim organom sądowym;

– uchylenie częściowych i końcowych raportów ze śledztwa;

– uchylenie dorozumianych decyzji o oddaleniu wniosku i zażalenia skarżącego;

– uchylenie każdego aktu następującego po lub związanego z tymi decyzjami, wydanego po wniesieniu niniejszej skargi;

– zasądzenie od pozwanego odszkodowania ocenionego ex aequo et bono na kwotę 30 000 EUR z zastrzeżeniem jego podwyższenia lub obniżenia w trakcie postępowania;

– obciążenie pozwanej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Na poparcie swej skargi skarżący oprócz podniesienia bardzo podobnych zarzutów - w tym dotyczących niezgodności z prawem - do tych podniesionych w sprawie F-5/05(1), podnosi także, że rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 723/2004 z dnia 22 marca 2004 r. zmieniające regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich oraz warunki zatrudnienia innych pracowników(2) jest niezgodne z prawem w części, w której ustanawia art. 1 załącznika IX do regulaminu pracowniczego.

______

(1) Dz. U. C 82 z 2.4.2005 r. (sprawa początkowo zarejestrowana w Sądzie Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich pod sygnaturą T- 22/05 i przekazana do Sądu do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej postanowieniem z dnia 15.12.2005 r.)

(2) Dz.U. L 124 z 27.04.2004 r., str. 1.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.