Sprawa F-67/06: Lesniak v. Komisja Wspólnot Europejskich.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2010.234.55/2

Akt nienormatywny
Wersja od: 28 sierpnia 2010 r.

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 8 lipca 2010 r. - Lesniak przeciwko Komisji

(Sprawa F-67/06) (1)

(Służba publiczna - Urzędnicy - Powołanie - Członkowie personelu tymczasowego powołani na urzędników - Osoby wpisane na listę rezerwy przed wejściem z życie nowego regulaminu pracowniczego - Przepisy przejściowe dotyczące zaszeregowania do grupy w chwili zatrudnienia - Zaszeregowanie do grupy na podstawie nowych mniej korzystnych przepisów - Artykuł 5 ust. 4 i art. 12 ust. 3 załącznika XIII do regulaminu pracowniczego)

(2010/C 234/100)

Język postępowania: francuski

(Dz.U.UE C z dnia 28 sierpnia 2010 r.)

Strony

Strona skarżąca: Christophe Lesniak (Bruksela, Belgia) (przedstawiciele: adwokaci S. Orlandi, A. Coolen, J.N. Louis i É. Marchal)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: J. Currall i H. Krämer, pełnomocnicy)

Interwenient popierający stronę pozwaną: Rada Unii Europejskiej (przedstawiciele: M. Simm i I. Šulce, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Stwierdzenie nieważności decyzji Komisji z dnia 8 sierpnia 2005 r. o powołaniu skarżącego, wówczas członka personelu tymczasowego zaszeregowanego do grupy A*10 stopień 2, laureata konkursu otwartego PE/99/A, na urzędnika na okres próbny z zaszeregowaniem do grupy A*6, stopień 2

Sentencja wyroku

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Każda za stron pokrywa własne koszty postępowania.

______

(1) Dz.U. C 178 z 29.7.2006, s. 43.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.