Sprawa F-63/09: Skarga wniesiona w dniu 26 czerwca 2009 r. - Donati przeciwko EBC.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2009.205.50/2

Akt nienormatywny
Wersja od: 29 sierpnia 2009 r.

Skarga wniesiona w dniu 26 czerwca 2009 r. - Donati przeciwko EBC

(Sprawa F-63/09)

(2009/C 205/93)

Język postępowania: francuski

(Dz.U.UE C z dnia 29 sierpnia 2009 r.)

Strony

Strona skarżąca: Paola Donati (Frankfurt nad Menem, Niemcy) (przedstawiciele: L. Levi i M. Vandenbussche, adwokaci)

Strona pozwana: Europejski Bank Centralny

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji EBC o nie podejmowaniu działań w związku z zarzutami dotyczącymi mobbingu na szkodę skarżącej oraz naprawienie odniesionej przez nią krzywdy.

Żądania strony skarżącej

– stwierdzenie nieważności decyzji Zarządu z dnia 16 grudnia 2008 r., ponieważ nie zawiera ona rozstrzygnięcia w przedmiocie dochodzenia administracyjnego i części poświeconej zarzutom skarżącej, ewentualnie stwierdzenie nieważności decyzji Zarządu z dnia 16 grudnia 2008 r. ponieważ zawiera ona dorozumiane rozstrzygnięcie o umorzeniu i nie podejmowaniu dalszych działań w związku z zarzutami skarżącej a w szczególności o nie wszczynaniu postępowania dyscyplinarnego;

– w razie potrzeby, stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 16 kwietnia 2008 r. oddalającej szczególną skargę wniesioną przez skarżącą;

– zasądzenie od strony pozwanej odszkodowania za odniesioną przez skarżącą krzywdę w wysokości ustalonej ex aequo et bono na 10.000 EUR;

– obciążenie Europejskiego Banku Centralnego kosztami postępowania.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.