Sprawa F-55/11: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 12 grudnia 2012 r. - Chatzidoukakis przeciwko Komisji.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2013.46.33/3

Akt nienormatywny
Wersja od: 16 lutego 2013 r.

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 12 grudnia 2012 r. - Chatzidoukakis przeciwko Komisji

(Sprawa F-55/11)(1)

(2013/C 46/69)

Język postępowania: grecki

(Dz.U.UE C z dnia 16 lutego 2013 r.)

Prezes pierwszej izby zarządził wykreślenie sprawy.

______

(1) Dz.U. C 252 z 27.8.2011, s. 56.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.