Sprawa F-51/10: Skarga wniesiona w dniu 1 lipca 2010 r. - Bermejo Garde przeciwko EKES.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2010.246.42/2

Akt nienormatywny
Wersja od: 11 września 2010 r.

Skarga wniesiona w dniu 1 lipca 2010 r. - Bermejo Garde przeciwko EKES

(Sprawa F-51/10)

(2010/C 246/74)

Język postępowania: francuski

(Dz.U.UE C z dnia 11 września 2010 r.)

Strony

Strona skarżąca: Moises Bermejo Garde (Bruksela, Belgia) (przedstawiciel: adwokat L. Levi)

Strona pozwana: Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

Przedmiot i opis sporu

Z jednej strony stwierdzenie nieważności ogłoszenia o wakacie CES nr 43/09 dotyczącego powołania na stanowisko dyrektora w Dyrekcji do spraw Ogólnych oraz wszystkich decyzji podjętych w oparciu o to ogłoszenie. Z drugiej strony nakazanie stronie pozwanej zapłaty na rzecz skarżącego kwoty pieniężnej tytułem odszkodowania.

Żądania strony skarżącej

– stwierdzenie nieważności ogłoszenia o wakacie CES nr 43/09 dotyczącego powołania na stanowisko dyrektora w Dyrekcji do spraw Ogólnych;

– stwierdzenie nieważności wszystkich decyzji podjętych w oparciu o ogłoszenie o wakacie CES nr 43/09;

– zasądzenie od strony pozwanej kwoty 1.000 EUR tytułem odszkodowania;

– obciążenie Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego kosztami postępowania.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.