Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2016.222.48/4

| Akt nienormatywny
Wersja od: 20 czerwca 2016 r.

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 4 maja 2016 r. - Leon-Gonzalez i Vander Velde/Komisja
(Sprawa F-47/14) 1

Język postępowania: francuski

(2016/C 222/73)

(Dz.U.UE C z dnia 20 czerwca 2016 r.)

Prezes drugiej izby zarządził wykreślenie sprawy.

1 Dz.U. C 212 z 7.7.2014, s. 47.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.