Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2010.209.53/3

| Akt nienormatywny
Wersja od: 31 lipca 2010 r.

Skarga wniesiona w dniu 19 maja 2010 r. - Lebedef przeciwko Komisji

(Sprawa F-33/10)

(2010/C 209/83)

Język postępowania: francuski

(Dz.U.UE C z dnia 31 lipca 2010 r.)

Strony

Strona skarżąca: Giorgio Lebedef (Senningerberg, Luksemburg) (przedstawiciel: adwokat F. Frabetti)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności sprawozdania z oceny skarżącego za okres od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 r. w takim kształcie w jakim został on sporządzony po stwierdzeniu jego nieważności w wyroku Sądu do spraw Służby Publicznej w sprawie F-36/07.

Żądania strony skarżącej

– stwierdzenie nieważności sprawozdania z oceny (REC/CDR) skarżącego za okres od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 r. w takim kształcie w jakim został on sporządzony po stwierdzeniu jego nieważności w wyroku Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 7 maja 2008 r. w sprawie F-36/07 Lebedef przeciwko Komisji;

– obciążenie Komisji Europejskiej kosztami postępowania.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.