Sprawa F-29/09: Lebedef i Jones v. Komisja Europejska.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2010.328.60/2

Akt nienormatywny
Wersja od: 4 grudnia 2010 r.

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 30 września 2010 r. - Lebedef i Jones przeciwko Komisji

(Sprawa F-29/09)(1)

(Służba publiczna - Urzędnicy - Wynagrodzenie - Artykuł 64 regulaminu pracowniczego - Artykuł 3 ust. 5 akapit pierwszy i art. 9 załącznika XI do regulaminu pracowniczego - Współczynnik korygujący - Równe traktowanie)

(2010/C 328/97)

Język postępowania: francuski

(Dz.U.UE C z dnia 4 grudnia 2010 r.)

Strony

Strona skarżąca: Giorgio Lebedef (Senningerberg, Luksemburg) i Trevor Jones (Ernzen, Luksemburg) (przedstawiciele: adwokaci F. Frabetti i J.Y. Vergnaud)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: J. Currall i D. Martin, pełnomocnicy)

Interwenient popierający stronę pozwaną: Rada Unii Europejskiej (przedstawiciele: K. Zieleśkiewicz i M. Bauer, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie odmowy wyrównania siły nabywczej wynagrodzeń w Luksemburgu do poziomu równorzędnego sile nabywczej wynagrodzeń w Brukseli i pomocniczo żądanie stwierdzenia nieważności odcinków wynagrodzenia skarżących wystawionych od dnia 15 czerwca 2008 r.

Sentencja wyroku

1) Skarga zostaje oddalona.

2) G. Lebedef i T. Jones zostają obciążeni całością kosztów postępowania z wyjątkiem kosztów poniesionych przez Radę Unii Europejskiej.

3) Rada Unii Europejskiej występująca w charakterze interwenienta pokrywa własne koszty.

______

(1) Dz.U. C 129 z 6.6.2009, s. 21.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.