Sprawa F-23/16: Skarga wniesiona w dniu 2 maja 2016 r. - ZZ/Komisja. - OpenLEX

Sprawa F-23/16: Skarga wniesiona w dniu 2 maja 2016 r. - ZZ/Komisja.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2016.251.51/1

Akt nieoceniany
Wersja od: 11 lipca 2016 r.

Skarga wniesiona w dniu 2 maja 2016 r. - ZZ/Komisja
(Sprawa F-23/16)

Język postępowania: francuski

(2016/C 251/59)

(Dz.U.UE C z dnia 11 lipca 2016 r.)

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciele: adwokaci S. Orlandi i T. Martin)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Przedmiot i opis sporu

Odszkodowanie na rzecz strony skarżącej za szkodę materialną, którą jej zdaniem poniosła ona z powodu podnoszonego opóźnienia w ramach organizacji postępowania w sprawie zmiany zaszeregowania w 2013 r.

Żądania strony skarżącej

-
Nakazanie stronie pozwanej całkowitego naprawienia szkody poniesionej przez skarżącą ze względu na opóźnienie zaistniałe przy organizacji postępowania w sprawie zmiany zaszeregowania w 2013 r.;

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.