Sprawa F-22/06: Skarga wniesiona w dniu 6 marca 2006 r. - Vienne i in. przeciwko Parlamentowi Europejskiemu.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2006.108.32/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 6 maja 2006 r.

Skarga wniesiona w dniu 6 marca 2006 r. - Vienne i in. przeciwko Parlamentowi Europejskiemu

(Sprawa F-22/06)

(2006/C 108/59)

Język postępowania: francuski

(Dz.U.UE C z dnia 6 maja 2006 r.)

Strony

Strona skarżąca: Philippe Vienne (Bascharage, Luksemburg) i inni [przedstawiciele: G. Bounéou i F. Frabetti, avocats]

Strona pozwana: Parlament Europejski

Żądania strony skarżącej

– uchylenie wyraźnej decyzji z dnia 14 listopada 2005 r., na podstawie której Parlament Europejski odmówił skarżącym wsparcia określonego w art. 24 regulaminu pracowniczego;

– zasądzenie od Parlamentu Europejskiego odszkodowania na rzecz skarżących za poniesione przez nich szkody;

– obciążenie Parlamentu Europejskiego kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Skarżący, urzędnicy oraz inni pracownicy Parlamentu Europejskiego, wystąpili o przeniesienie swoich uprawnień emerytalnych nabytych w Belgii do systemu wspólnotowego, zgodnie z przepisami ustawy belgijskiej uchwalonej w 1991 r. W 2003 r. Belgia uchwaliła nową ustawę, która według skarżących przewiduje korzystniejsze warunki dla tego typu nowego przeniesienia. Jednakże skarżący, dokonawszy już przeniesienia uprawnień, nie mogą korzystać z przepisów ustawy z 2003 r.

Skarżący złożyli zatem wniosek o uzyskanie wsparcia przewidzianego w art. 24 regulaminu pracowniczego. Parlament Europejski, który nie zgodził się wesprzeć swoich urzędników oraz członków personelu tymczasowego w uzyskaniu przeniesienia, decyzją z dnia 14 listopada 2005 r. oddalił ten wniosek.

W swojej skardze skarżący kwestionują tę decyzję, którą uznają za odmowę wsparcia naruszającą art. 24 regulaminu pracowniczego. Poza tym ostatnim przepisem na poparcie swoich roszczeń podnoszą naruszenie obowiązku staranności, zasady niedyskryminacji, zakazu arbitralnego postępowania, obowiązku uzasadnienia, zasady uzasadnionych oczekiwań, reguły "patere legem quam ipse fecisti", jak również nadużycie władzy.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.