Sprawa F-2/12: Christow v. Komisja Europejska i EMA.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2015.7.46

Akt nienormatywny
Wersja od: 12 stycznia 2015 r.

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 13 listopada 2014 r. - Christow przeciwko Komisji i EMA
(Sprawa F-2/12) 1

[Służba publiczna - Postepowanie w sprawie naboru i powołania dyrektora zarządzającego agencji regulacyjnej - Europejska Agencja ds. Leków (EMA) - Dwuetapowe postępowanie w sprawie naboru - Preselekcja w Komisji - Powołanie przez zarząd EMA - Obowiązek wybrania przez zarząd EMA dyrektora zarządzającego spośród kandydatów wyłonionych przez Komisję - Skarga o stwierdzenie nieważności - Skład komisji preselekcyjnej - Łączenie funkcji członka komisji preselekcyjnej oraz członka zarządu EMA - Kandydaci będący członkami zarządu EMA umieszczeni na liście kandydatów wyłonionych przez Komisję - Powołanie kandydata będącego członkiem zarządu EMA - Obowiązek bezstronności - Naruszenie - Stwierdzenie nieważności - Skarga o odszkodowanie lub zadośćuczynienie - Szkoda dająca się oddzielić od niezgodności z prawem stanowiącej podstawę stwierdzenia nieważności - Dowód - Brak]

(2015/C 007/52)

Język postępowania: bułgarski

(Dz.U.UE C z dnia 12 stycznia 2015 r.)

Strony

Strona skarżąca: Emił Christow (Sofia, Bułgaria) (przedstawiciele: adwokaci M. Ekimdżiew, K. Bonczewa i G. Czerniczerska)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: początkowo J. Currall i D. Stefanow, pełnomocnicy, następnie J. Currall i N. Nikołowa, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Europejska Agencja ds. Leków (przedstawiciele: początkowo V. Salvatore i T. Jablonski, pełnomocnicy, następnie J. Currall i N. Nikołowa, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Po pierwsze, żądanie stwierdzenia nieważności decyzji Komisji dotyczących opracowania i zatwierdzenia listy preselekcyjnej, którą przedłożono zarządowi EMA w ramach postępowania w sprawie naboru i powołania dyrektora zarządzającego tej agencji, po drugie, żądanie stwierdzenia nieważności powołania innego kandydata na to stanowisko, a po trzecie, żądanie naprawienia poniesionej krzywdy.

Sentencja wyroku

1)
Stwierdza się nieważność decyzji Komisji Europejskiej z dnia 20 kwietnia 2011 r., w której przedłożyła ona zarządowi Europejskiej Agencji ds. Leków listę czterech kandydatów rekomendowanych przez komisję preselekcyjną i zatwierdzonych przez komitet konsultacyjny ds. powoływania.
2)
Stwierdza się nieważność decyzji zarządu Europejskiej Agencji ds. Leków z dnia 6 października 2011 r. w sprawie powołania dyrektora zarządzającego.
3)
W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona.
4)
Komisja Europejska i Europejska Agencja ds. Leków pokrywają własne koszty i zostają obciążone po połowie kosztami poniesionymi przez B. Christowa.
1 Dz.U. C 184 z 23.6.2012, s. 21.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.