Sprawa F-160/12: Skarga wniesiona w dniu 26 grudnia 2012 r. - ZZ przeciwko Komisji.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2013.63.26/3

Akt nienormatywny
Wersja od: 2 marca 2013 r.

Skarga wniesiona w dniu 26 grudnia 2012 r. - ZZ przeciwko Komisji

(Sprawa F-160/12)

(2013/C 63/53)

Język postępowania: hiszpański

(Dz.U.UE C z dnia 2 marca 2013 r.)

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciel: adwokat F.A. Rodriguez-Gigirey Perez)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji o wykluczeniu skarżącego z listy rezerwy kadrowej konkursu EPSO/AD/206-207/ 11-AD5/AD7

Żądania strony skarżącej

Orzeczenie, że dyplom załączony do zgłoszenia skarżącego spełnia wymogi ustalone w ogłoszeniu o konkursie otwartym EPSO/AD/206-207/11-AD5/AD7-administratorzy;
Stwierdzenie nieważności doręczonej mu w dniu 29 września 2012 r. decyzji właściwego organu oddalającej jego skargę dotyczącą ważności jego dyplomu uniwersyteckiego dla potrzeb konkursu otwartego;
-
Orzeczenie, że skarżący ma prawo do tego, by jego nazwisko zostało umieszczone na liście rezerwy kadrowej utworzonej w celu obsadzenia stanowisk objętych konkursem EPSO/AD/206-207/11-AD5/AD7-administra- torzy w dziedzinie: ekonomia, Dziennik Urzędowy C 82 A z dnia 16 marca 2011 r. przez wystarczający okres, równoważny z tym, na jaki zostały umieszczone pierwotnie nazwiska kandydatów, a jeżeli lista na dzień wydania wyroku będzie zamknięta - jej ponowne otwarcie;
-
obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.