Sprawa F-159/12: Skarga wniesiona w dniu 26 grudnia 2012 r. - ZZ przeciwko ECDC.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2013.63.26/2

Akt nienormatywny
Wersja od: 2 marca 2013 r.

Skarga wniesiona w dniu 26 grudnia 2012 r. - ZZ przeciwko ECDC

(Sprawa F-159/12)

(2013/C 63/52)

Język postępowania: angielski

(Dz.U.UE C z dnia 2 marca 2013 r.)

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciel: adwokat V. Kolias)

Strona pozwana: Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC)

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji w sprawie zwolnienia skarżącego i żądanie przywrócenia go na stanowisko i wypłaty różnicy między kwotą wszystkich składników wynagrodzenia, którą by otrzymał od dnia, w którym stała się skuteczna zaskarżona decyzja, a kwotą otrzymanej przez niego rekompensaty pieniężnej.

Żądania strony skarżącej

Stwierdzenie nieważności decyzji ECDC z dnia 24 lutego 2012 r. w sprawie zwolnienia skarżącego, z takim skutkiem, że w celu wykonania wyroku na podstawie art. 266 TFUE ECDC będzie musiało przywrócić go do służby i wypłacić mu wszystkie składniki wynagrodzenia, które by otrzymał od dnia, w którym stała się skuteczna zaskarżona decyzja, wraz z odsetkami za zwłokę według stawki procentowej ustalonej przez Europejski Bank Centralny dla podstawowych operacji refinansujących obowiązującej w odnośnym okresie, powiększonej o dwa punkty procentowe, po odjęciu kwoty otrzymanej przez niego rekompensaty pieniężnej i zasiłku dla bezrobotnych, który będzie otrzymywał do czasu przywrócenia do służby;
Stwierdzenie nieważności pisma kierownika wydziału Biura Głównego naukowca ECDC z dnia 18 września 2012 r. oddalającego zażalenie skarżącego na zaskarżoną decyzję, w zakresie w jakim pismo to może powodować własne skutki prawne;
Obciążenie ECDC kosztami postępowania.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.