Sprawa F-14/06: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 23 września 2008 r. - Chevallier-Carmana i in. przeciwko Trybunałowi Sprawiedliwości.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2008.301.67/4

Akt nienormatywny
Wersja od: 22 listopada 2008 r.

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 23 września 2008 r. - Chevallier-Carmana i in. przeciwko Trybunałowi Sprawiedliwości

(Sprawa F-14/06)(1)

(2008/C 301/133)

Język postępowania: francuski

(Dz.U.UE C z dnia 22 listopada 2008 r.)

Prezes pierwszej izby zarządził wykreślenie sprawy.

______

(1) Dz.U. C 96 z 22.4.2006, s. 37.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.