Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2016.98.62/2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 14 marca 2016 r.

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 28 stycznia 2016 r. - Schwander/Komisja
(Sprawa F-138/11) 1

Język postępowania: francuski

(2016/C 098/81)

(Dz.U.UE C z dnia 14 marca 2016 r.)

Prezes pierwszej izby zarządził wykreślenie sprawy.

1 Dz.U. C 65 z 3.3.2012, s. 24.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.