Sprawa F-136/14: Skarga wniesiona w dniu 1 grudnia 2014 r. - ZZ/Komisja. - OpenLEX

Sprawa F-136/14: Skarga wniesiona w dniu 1 grudnia 2014 r. - ZZ/Komisja.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2015.34.54/1

Akt nieoceniany
Wersja od: 2 lutego 2015 r.

Skarga wniesiona w dniu 1 grudnia 2014 r. - ZZ/Komisja
(Sprawa F-136/14)

(2015/C 034/66)

Język postępowania: francuski

(Dz.U.UE C z dnia 2 lutego 2015 r.)

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciel: adwokat D. de Abreu Caldas)

Strona pozwana: Komisja

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji Komisji przyznającej mu z mocą wsteczną dodatek zagraniczny, w zakresie w jakim moc wsteczna ograniczona jest do dnia 1 września 2013 r., zaś skarżący podnosi, że Komisja powinna przyznać mu ten dodatek od chwili jego zatrudnienia w Komisji w dniu 1 lipca 1999 r.

Żądania strony skarżącej

-
Stwierdzenie nieważności decyzji PMO z dnia 29 stycznia 2014 r. o przyznaniu mu dodatku zagranicznego, o którym mowa w art. 4 załącznika VII do regulaminu pracowniczego, z mocą wsteczną od dnia 1 września 2013 r., zamiast od chwili jego zatrudnienia w dniu 1 lipca 1999 r.
-
obciążenie Komisji kosztami postępowania.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.