Sprawa F-128/10: Skarga wniesiona w dniu 30 grudnia 2010 r. - Mora Carrasco i in. przeciwko Parlamentowi.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2011.63.35

Akt nienormatywny
Wersja od: 26 lutego 2011 r.

Skarga wniesiona w dniu 30 grudnia 2010 r. - Mora Carrasco i in. przeciwko Parlamentowi

(Sprawa F-128/10)

(2011/C 63/64)

Język postępowania: francuski

(Dz.U.UE C z dnia 26 lutego 2011 r.)

Strony

Strona skarżąca: Aurora Mora Carrasco (Luksemburg, Luksemburg) (przedstawiciele: adwokaci S. Orlandi, A. Coolen, J.N. Louis, i E. Marchal)

Strona pozwana: Parlament Europejski

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji o nieawansowaniu skarżących w postępowaniu w sprawie awansu za 2009 r.

Żądania strony skarżącej

– Stwierdzenie nieważności decyzji Parlamentu Europejskiego o nieawansowaniu skarżących w postępowaniu w sprawie awansu za 2009 r.;

– obciążenie Parlamentu Europejskiego kosztami postępowania.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.