Sprawa F-12/05: Tas v. Komisja Wspólnot Europejskich.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2006.212.47/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 2 września 2006 r.

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 11 lipca 2006 r. - Tas przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich

(Sprawa F-12/05)(1)

(Nabór - Konkurs ogólny - Warunki dopuszczenia do udziału - Niedopuszczenie do udziału w egzaminach - Kwalifikacje zawodowe - Równe traktowanie)

(2006/C 212/82)

Język postępowania: francuski

(Dz.U.UE C z dnia 2 września 2006 r.)

Strony

Strona skarżąca: David Tas (Bruksela, Belgia) (Przedstawiciele: S. Orlandi, X. Martin, A. Coolen, J.-N. Louis i E. Marchal, avocats)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (Przedstawiciele: J. Currall et K. Herrmann, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Uchylenie decyzji komisji konkursowej odmawiającej dopuszczenia skarżącego do udziału w konkursie EPSO/A/4/03 organizowanego w celu utworzenia rezerwy administratorów w kategorii zaszeregowania A8 w dziedzinach "Administracja europejska", "Prawo", "Ekonomia" i "Audyt".

Sentencja wyroku

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Każda ze stron ponosi własne koszty.

______

(1) Dz.U. C 132 z 28.05.2005 (sprawa początkowo wpisana do rejestru Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich pod numerem T- 124/05 i przekazana postanowieniem z dnia 15 grudnia 2005 r. do Sądu do Spraw Służby Publicznej)

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.