Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2011.72.35/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 5 marca 2011 r.

Skarga wniesiona w dniu 2 listopada 2010 r. - AT przeciwko EACEA

(Sprawa F-113/10)

(2011/C 72/56)

Język postępowania: francuski

(Dz.U.UE C z dnia 5 marca 2011 r.)

Strony

Strona skarżąca: AT (przedstawiciele: adwokaci S. Rodrigues, A. Blot i C. Bernard-Glanz)

Strona pozwana: Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego

Przedmiot i opis sporu

Żądanie, po pierwsze, stwierdzenia nieważności sprawozdania z przebiegu kariery zawodowej strony skarżącej za okres od dnia 1 czerwca do dnia 31 grudnia 2008 r., po drugie, stwierdzenia nieważności decyzji organu upoważnionego do zawierania umów (AHCC) o wcześniejszym rozwiązaniu umowy o pracę na czas określony ze stroną skarżącą oraz, po trzecie, żądania dotyczące naprawienia poniesionej szkody.

Żądania strony skarżącej

– żądanie stwierdzenia nieważności sprawozdania z przebiegu kariery zawodowej strony skarżącej przyjętego przez AHCC w dniu 29 października 2009 r.;

– stwierdzenie nieważności decyzji AHCC z dnia 12 lutego 2010 r. o wcześniejszym rozwiązaniu umowy o zatrudnieniu strony skarżącej oraz, w razie potrzeby

– stwierdzenie nieważności decyzji AHCC o oddaleniu zażaleń strony skarżącej na sprawozdanie z przebiegu kariery zawodowej za 2008 r. oraz decyzję o rozwiązaniu umowy; zasądzenie od EACEA kwoty nie niższej niż kwota wynagrodzenia strony skarżącej (wraz ze wszystkimi dodatkami przewidzianymi w warunkach zatrudnienia innych pracowników) obliczonego od dnia odejścia ze stanowiska w dniu 12 lutego 2010 r. do dnia ponownego przyjęcia do Agencji, które nastąpi wskutek stwierdzenia nieważności decyzji o rozwiązaniu umowy, tytułem naprawienia szkody zawodowej i finansowej, wraz z ustawowymi odsetkami za zwłokę liczonymi od dnia wydania wyroku;

– zasądzenie od EACEA kwoty tymczasowo określonej na 10.000 euro tytułem naprawienia szkody fizycznej, wraz z ustawowymi odsetkami za zwłokę liczonymi od dnia wydania wyroku;

– zasądzenie od EACEA kwoty określonej tymczasowo i ex aequo et bono na 50.000 euro tytułem zadośćuczynienia za krzywdę, wraz z ustawowymi odsetkami za zwłokę liczonymi od dnia wydania wyroku;

– w każdym razie zasądzenie od EACEA kwoty określonej tymczasowo i ex aequo et bono na 10.000 euro tytułem naprawienia szkody spowodowanej przekroczeniem rozsądnego terminu sporządzenia sprawozdania z przebiegu kariery zawodowej za 2008 r., wraz z ustawowymi odsetkami za zwłokę liczonymi od dnia wydania wyroku;

– obciążenie EACEA kosztami postępowania.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.