Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.239.12/2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 24 lipca 2017 r.

Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 18 maja 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal de grande instance de Lyon - Francja) - Jean-Philippe Lahorgue/Ordre des avocats du barreau de Lyon, Conseil national des barreaux "CNB", Conseil des barreaux européens "CCBE", Ordre des avocats du barreau de Luxembourg
(Sprawa C-99/16) 1

[Odesłanie prejudycjalne - Swoboda świadczenia usług - Dyrektywa 77/249/EWG - Artykuł 4 - Wykonywanie zawodu adwokata - Router służący do łączenia z wirtualną siecią prywatną adwokatów (RPVA) - Router "RPVA" - Odmowa wydania adwokatowi należącemu do izby adwokackiej innego państwa członkowskiego - Środek dyskryminujący]

Język postępowania: francuski

(2017/C 239/16)

(Dz.U.UE C z dnia 24 lipca 2017 r.)

Sąd odsyłający

Tribunal de grande instance de Lyon

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Jean-Philippe Lahorgue

Strona pozwana: Ordre des avocats du barreau de Lyon, Conseil national des barreaux "CNB", Conseil des barreaux européens "CCBE", Ordre des avocats du barreau de Luxembourg

przy udziale: Ministère public

Sentencja

Odmowa wydania routera służącego do łączenia z wirtualną siecią prywatną adwokatów ze strony właściwych organów wobec adwokata, który jest prawidłowo wpisany na listę adwokatów prowadzoną przez izbę adwokacką innego państwa członkowskiego wyłącznie z tego powodu, że adwokat ten nie jest wpisany na listę adwokatów prowadzoną przez izbę adwokacką w tym pierwszym państwie członkowskim, w którym zamierza on wykonywać zawód adwokata na zasadzie swobodnego świadczenia usług, w przypadku gdy ustawa nie wprowadza obowiązku współdziałania z innym adwokatem, stanowi ograniczenie swobodnego świadczenia usług w rozumieniu art. 4 dyrektywy Rady 77/249/WE z dnia 22 marca 1977 r. mającej na celu ułatwienie skutecznego korzystania przez prawników ze swobody świadczenia usług, w związku z art. 56 TFUE i art. 57 akapit trzeci TFUE. Do sądu odsyłającego należy zbadanie, czy taka odmowa, w kontekście, w jakim została zastosowana, odpowiada rzeczywiście celom ochrony konsumentów i prawidłowego administrowania wymiarem sprawiedliwości, które mogą ją uzasadniać, oraz czy wynikające z niej ograniczenia nie wydają się być względem tych celów nieproporcjonalne.

1 Dz.U. C 165 z 10.5.2016
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.